DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verrichtingen registreren: Wat?

Binnen de zorgcategorie verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen Electroconvulsietherapie (ECT) en de ambulante Methadonverstrekking (AMV).

Electroconvulsietherapie

Bij electroconvulsietherapie (ECT) moet de behandelaar niet alleen de tijd registreren die hij hieraan besteedt, maar ook het aantal behandelingen ECT. De behandeling kan namelijk niet geheel bekostigd worden met de vergoeding voor de geschreven behandeltijd. Aan de verrichting ECT zijn de volgende kosten toegerekend: materiële kosten (zoals afschrijving, onderhoud van ECT-apparatuur en overige materialen), loonkosten van betrokken behandelaren die niet op de DBC-beroepentabel staan (zoals de anesthesist, anesthesieverpleegkundige en verkoever verpleegkundige) en de tijd die een patiënt na de behandeling door brengt op de verkoeverkamer.

Indien er dus sprake is van ECT, dan bevat de DBC altijd twee zaken:

  • Verrichting ECT: het aantal behandelingen ECT wordt geregistreerd volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst.
  • Activiteit Electroconvulsietherapie: beroepen die voorkomen op de DBC-beroepentabel registreren de bestede tijd met behulp van de activiteitcode voor ECT (Behandeling > Fysische therapie > Electroconvulsietherapie).

Is dat niet het geval, dan valt de DBC uit in de validatie.

Ambulante verstrekking van Methadon

Bij de verstrekking van Methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar niet alleen de tijd registreren die hij hieraan besteedt, maar ook het aantal verstrekkingen van Methadon per kalendermaand. De behandeling kan namelijk niet geheel bekostigd worden met de vergoeding voor de geschreven behandeltijd. Het tarief van de verrichting 'Ambulante Methadon' is vastgesteld op basis van de gemiddelde inkoopprijs voor het medicijngebruik en is een vergoeding voor de medicijnkosten van de stof Methadon per maand.

Bij de verstrekking van Methadon moeten er dus twee zaken geregistreerd worden:

  • Verrichting Ambulante Methadon: de behandelaar moet het aantal verstrekkingen ambulante Methadon registreren. Dit is één verrichting per maand ongeacht de hoeveelheid Methadon en frequentie van de verstrekkingen.
  • Activiteit Farmacotherapie: bij de ambulante verstrekking van Methadon moet de behandelaar de bestede tijd registreren op de activiteit ‘farmacotherapie’.

Is dat niet het geval, dan valt de DBC uit in de validatie.

! Let op: Klinische verstrekking van Methadon kan niet worden geregistreerd. De kosten van klinische verstrekte Methadon zijn versleuteld in het tarief van verblijfsdagen.

Afdrukken