Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Dagbesteding registreren

Het doel van dagbesteding is 'het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt'. Binnen de (Zvw-gefinancierde) geneeskundige ggz is het van belang dat de dagbesteding:

  • de dagbesteding altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling;
  • de dagbesteding terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt dat is opgesteld door de behandelaar;
  • de patiënt daadwerkelijk aanwezig was.

Dagbesteding is dus niet:

  • een reguliere dagstructurering die in een 24-uurs verblijfssituatie wordt geboden;
  • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

De behandelaar registreert het aantal uren dat de patiënt dagbesteding krijgt. In de dbc-systematiek worden de volgende vormen van dagbesteding onderscheiden:

Dagbesteding sociaal (ontmoeting)

De meest basale functie van een dagactiviteitencentrum is de ontmoetingsfunctie. De inloopfunctie is de meest ‘laagdrempelige’ functie in het kader van dag- en arbeidsmatige activiteiten. Aan de deelnemers worden over het algemeen geen strenge eisen gesteld voor wat betreft de deelname aan de inloop.

Dagbesteding activering

Deze vorm gaat verder dan het ontmoeten van anderen en omvat ook recreatieve, creatieve of sportieve activiteiten. Deze activiteiten worden over het algemeen groepsgewijs aangeboden. De deelname is niet verplicht, maar over het algemeen wel minder vrijblijvend. Voorbeelden van dagbesteding in het kader van activering zijn: tekenen, voetballen en tuinieren.

Dagbesteding educatie

Educatieve dagbesteding heeft als doel om de patiënt iets te leren. Bij de educatieve activiteiten is er over het algemeen sprake van een vast weekprogramma en een groepsgewijs aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een computercursus, cursus boekbinden en gitaarles.

Dagbesteding arbeidsmatig

Bij arbeidsmatige dagbesteding zijn activiteiten gericht op het begeleiden van patiënten die aan het werk willen in het reguliere arbeidsproces, zoals het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden, soms wordt een beperkte onkostenvergoeding verstrekt.

Dagbesteding overig

Alle dagbesteding die niet onder sociale, activerende, educatieve of arbeidsmatige dagbesteding valt, maar wel wordt ingezet in het kader van de behandeling van een patiënt met een bepaalde primaire diagnose, kan onder overige dagbesteding worden geregistreerd.