Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Bekostiging van de ggz

Binnen de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Beide vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De dbc-systematiek geldt alleen voor de gespecialiseerde ggz.

Deze webtool gaat over de dbc-systematiek en de regels die gelden voor het registreren van activiteiten en verrichtingen.

Zaken die niet geregistreerd kunnen worden op basis van de dbc-systematiek zijn:

Generalistische basis-ggz

De generalistische basis-ggz wordt niet met de dbc-systematiek geregistreerd en valt dus buiten de reikwijdte van deze regels.

Lang verblijf

Een verblijf in een ggz-instelling van een aaneengeschakelde periode tot en met 365 dagen valt onder de Zvw (artikel 2.10 Bzv) 1 en wordt bekostigd via de dbc-systematiek. Duurt de opname langer dan 365 dagen, dan valt dit als het op behandeling gerichte ggz is nog steeds onder de Zvw. De bekostiging vindt dan echter plaats op basis van zzp’s en niet op basis van dbc’s.

1) Wanneer tijdens de opnameperiode een onderbreking plaatsvindt van hoogstens 30 dagen, wordt deze niet als onderbreking beschouwd, maar tellen deze dagen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Voor nadere regelgeving, zie www.zorginstituutnederland.nl .

Forensische zorg

Voor de bekostiging van forensische zorg onder het strafrechtelijk kader (fz) gelden aparte registratieregels (dbbc-systematiek).

Zorg na overlijden van de patiënt

Zorg na de overlijdensdatum van de patiënt, bijvoorbeeld het afronden van een dossier, mag niet geregistreerd worden op een dbc. Deze activiteiten worden volgens de Zvw niet vergoed  omdat ze niet bijdragen aan de genezing van de patiënt.

Openbare ggz

Zorg in het kader van de openbare ggz, waarbij het gaat om preventie en zorg die niet voortkomt uit een individuele en vrijwillige zorgvraag, mag niet geregistreerd worden op een dbc.

Collectieve preventie en dienstverlening

Zorg in het kader van collectieve preventie en dienstverlening, zoals het voorlichten van jongeren over psychiatrische klachten, mag niet geregistreerd worden op een dbc.