Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Informatiebepalingen

Elke factuur moet de volgende gegevens bevatten:

Dbc-traject startdatum

1. Bij initiële dbc's is dit de datum van het eerste patiëntgebonden contact (direct of indirect). Bij vervolg-dbc's is dit de startdatum van het vervolgtraject.

Dbc-traject einddatum

2. De dbc wordt afgesloten zodra de laatste patiëntgebonden activiteit (direct of indirect) is geleverd.

Declaratiecode

3. Zescijferige code op basis van de prestatiecode. Meerdere prestatiecodes kunnen afleiden op dezelfde declaratiecode . Aan elke declaratiecode is ook een tarief gekoppeld.

Gedeclareerd tarief

4. Afgerond op twee decimalen.

AGB-code

5. De AGB-zorgverlenerscode of instellingscode en - indien van toepassing - de AGB-praktijkcode.

De AGB-code en het beroep van de regiebehandelaar

6. Als de regiebehandelaar tijdens de behandeling een andere is dan tijdens de diagnose, dan moeten ook de AGB-code en beroep van de tweede regiebehandelaar vermeld worden.

Directe en indirecte tijd

7. Dit betreft:

 • directe en indirecte tijd van de regiebehandelaar(s);
 • directe en indirecte tijd en beroep van iedere medebehandelaar;
 • totale directe en indirecte tijd van de dbc (optelsom van a en b).

Type verwijzer

8. Dit betreft:

 1. v erwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts);
 2. verwezen patiënt vanuit een (andere) ggz-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of ggz-praktijk;
 3. verwezen patiënt vanuit de crisiszorg of spoedeisende sulp;
 4. eigen patiënt (bijvoorbeeld vervolg-dbc);
 5. verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld bij verwijzing naar crisiszorg, buitenlandse zorgaanbieder);
 6. zelfverwijzer;
 7. bemoeizorg.

AGB-code van de verwijzer

9. Als er sprake is van een verwijzer onder 1 tot en met 4 van het vorige punt, moet op de factuur de AGB-code van de verwijzende zorgverlener op persoonsniveau staan.

Dagbesteding

10. Activiteitencode en het aantal uren dagbesteding per dbc.

Dbc-prestatiecode

11. De dbc-prestatiecode wordt afgeleid van de gevalideerde dbc-dataset en kent 4x3=12 alfanumerieke posities in onderstaande volgorde:

 • zorgtype
 • diagnoseclassificatie
 • zorgvraagzwaarte
 • productgroep voor behandeling

De diagnose-informatie beperkt zich tot de 14 diagnosehoofdgroepen in de langdurende of intensieve behandelgroepen. Voor ‘diagnostiek’, ‘crisis’ en ‘kortdurend’ is vermelding van diagnose-informatie en zorgvraagzwaarte op de factuur niet toegestaan. Ook mag uit de factuur niet blijken dat er sprake is van een rechterlijke uitspraak.

Zorgvraagzwaarte-indicator

12. Hiervoor geldt het volgende:

Indien kosten via VECOZO in rekening worden gebracht bij een zorgverzekeraar, neemt de zorgaanbieder de zorgvraagzwaarte op in de dbc-prestatiecode. Deze zorgaanbieder verstrekt dan alle vereiste declaratiegegevens via VECOZO aan de zorgverzekeraar, met inachtneming van artikel 7.2a en 7.2b van de Regeling zorgverzekering. Verdere verwerking van de zorgvraagzwaarte gebeurt volgens de Regeling zorgverzekering (de versie na inwerkingtreding van de Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ).

Als de kosten niet via VECOZO in rekening worden gebracht, dan is de zorgvraagzwaarte op de factuur ‘000’.

Als de patiënt en de zorgaanbieder een privacyverklaring hebben ondertekend, is de zorgvraagzwaarte op de factuur ‘999’, onafhankelijk of de kosten al dan niet via VECOZO in rekening worden gebracht.

Het melden van de zorgvraagzwaarte op de factuur was niet verplicht voor zorg die in 2015 werd gedeclareerd. Ook bij dbc’s uit 2015 die worden gedeclareerd in 2016 is het vooralsnog niet verplicht. Wordt de indicator echter wél aangeleverd, dan gelden bovenstaande regels. In alle gevallen blijft de zorgaanbieder verplicht om de brongegevens voor de indicator te registreren.De NZa bepaalt nog nader hoe de zorgvraagzwaarte van in 2014 en 2015 geopende dbc’s aangeleverd moet worden bij de zorgverzekeraars. Dit op grond van art. II lid 2 van de Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ.

Deelprestaties

13. De volgende deelprestaties worden onderscheiden:

 • verblijf met overnachting (vmo): in totaal zeven deelprestaties (deelprestatie verblijf A t/m G). Deze deelprestaties worden per dag geregistreerd;
 • verblijf zonder overnachting (vzo);
 • electroconvulsietherapie (ect);
 • ambulante methadon verstrekking (amv);
 • beschikbaarheidcomponent crisis (bcc).

Alle deelprestaties worden altijd met een productgroep voor behandeling in rekening gebracht. Op de factuur staat welke deelprestaties op welke datum geleverd zijn.

Lekenomschrijving

14. Als een zorgaanbieder aan de patiënt factureert, voegt hij op de factuur een lekenomschrijving van de geleverde zorg toe. Dit hoeft niet als de zorgaanbieder de factuur rechtstreeks aan de zorgverzekeraar zendt.