Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Uitzondering vanwege privacy

De declaratiecode, prestatiecode, zorgvraagzwaarte en lekenomschrijving komen niet op de factuur als de patiënt wil dat de zorgverzekeraar de zorg vergoedt en vervolgens samen met de zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekent. Het format van deze verklaring staat in de Nadere regel gespecialiseerde ggz. Deze verklaring moet uiterlijk op het moment van facturering bij de zorgverzekeraar ingediend zijn.

Daarnaast kunnen patiënt en zorgaanbieder een ander tarief declareren, zodat ook het tarief niet meer herleidbaar is tot de diagnose. Dat tarief mag niet hoger zijn dan het geldende maximumtarief. In dit geval moeten patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar samen tot een voor ieder aanvaardbare alternatieve betalingsprocedure komen.

De zorgaanbieder houdt zelf een afschrift van de verklaring. De zorgverzekeraar controleert de rechtmatigheid van de factuur onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.