DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Bijzonderheden

Het registreren van diagnostiek en behandeling kent een aantal bijzonderheden:

Behandeltijd aan het systeem van de patiënt

U kunt ook behandeltijd besteden aan het ‘systeem’ van de patiënt: familie, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de patiënt. Registreer deze (in)directe tijd op de dbc van de patiënt. De tijdsbesteding kan met of zonder de patiënt plaatsvinden, zowel individueel als in een groep. Er zijn in totaal zes varianten; zie ook onderstaande tabel.

Tabel: Varianten in behandelactiviteiten

Meerdere behandelvormen tegelijkertijd

Als u tijdens één sessie met een patiënt meerdere behandelvormen toepast, bijvoorbeeld farmacotherapie en psychotherapie, verdeelt u de bestede tijd naar verhouding over deze behandelvormen.

Groepstherapie

Wanneer een patiënt groepstherapie krijgt, deelt u de bestede tijd door het aantal deelnemers in de groepstherapie. Het maakt niet uit volgens welke wet (bijvoorbeeld Zvw, Wlz of WMO) de behandeling van die patiënten gefinancierd wordt. Dus bij een behandeling van 160 minuten waaraan acht patiënten deelnemen, registreert u 20 minuten op de dbc van een patiënt die volgens de Zvw zorg ontvangt.

Open inloopspreekuren

Tijdens een inloopspreekuur kunnen patiënten binnenlopen wanneer ze dat willen. U verdeelt de totale aan de patiënten bestede tijd evenredig over het aantal patiënten dat u tijdens het spreekuur heeft gezien. Dit betekent ook dat de tijd tijdens het inloopspreekur die u niet aan de patiënten besteedt, ook niet op hun dbc mag registreren.

Onderlinge dienstverlening

Als regiebehandelaar kunt u een gespecialiseerde behandelaar uit een andere zorginstelling of (zelfstandige) praktijk inschakelen voor bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek. In dat geval opent uw opdrachtnemer geen eigen dbc, maar registreert u zelf diens activiteiten op uw openstaande dbc van de patiënt. Zo komt alle Zvw-zorg voor de behandeling van een diagnose binnen één dbc terecht.

! Let op: Onderlinge dienstverlening is anders dan een second opinion.

! Let op: U bepaalt zelf (samen met de opdrachtnemer) het tarief voor prestaties voor onderlinge dienstverlening.

Somatische beroepen

Beroepen in het beroepencluster ‘somatische beroepen’ verantwoorden hun tijd tijdens een behandeling ook via activiteiten in de activiteiten- en verrichtingenlijst. Daarin staan geen aparte somatische activiteiten. Registreer daarom de activiteit die het beste past bij de behandeling. Een voorbeeld hiervan is een arts die lichamelijk en screenend (laboratorium-)onderzoek doet. Registreer deze tijd als diagnostiek onder de activiteiten ‘lichamelijk onderzoek’ en ‘aanvullend onderzoek’.

Behandelaren die nog in een (vervolg)opleiding zijn

Deze groep registreert onder het beroep van de opleiding die ze op het moment van behandelen hebben afgerond.

! Let op: Stagiairs en behandelaren die nog geen opleiding hebben afgerond die op de dbc-beroepentabel staat, mogen niet registreren op het beroep waarvoor ze in opleiding zijn.

Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren

De 24-uurscontinuïteitszorg is de basiszorg die op klinische afdelingen van een instelling 24 uur per dag voor de patiënt beschikbaar is. Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd aan de behandeling niet volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst. Hun inzet is namelijk voor 100% versleuteld in het tarief van verblijf. Een instelling bepaalt zelf welke behandelaren deze zorg leveren en hun tijdsbesteding dus niet hoeven te registreren volgens de registratielijst.

! Let op: De inzet van medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische en somatische beroepen als (mede)behandelaar is niet versleuteld in het tarief van een verblijfsdag. Deze beroepen moeten hun bestede tijd registreren met de activiteiten- en verrichtingenlijst.

! Let op: De kosten van aanwezigheid- en beschikbaarheidsdiensten van medische of andere beroepen zijn niet meegenomen in het tarief van verblijf. Zij moeten hun handelingen met de activiteiten- en verrichtingenlijst registreren (bijvoorbeeld uitgevoerde activiteiten tijdens een inloopspreekuur).

Afdrukken