DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2019

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Directe tijd, indirecte tijd en reistijd

Bij het registreren van patiëntgebonden activiteiten geeft u aan of het om directe of indirecte (reis)tijd gaat. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat per activiteit welke vormen van tijd u kunt registreren. Hieronder gaan we kort op deze tijdvormen in.

Direct patiëntgebonden tijd

Dit is de tijd waarin een behandelaar in het kader van de diagnostiek of behandelingcontact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Onder direct patiëntgebonden tijd vallen:

  • face-to-face contact;
  • telefonisch contact;
  • schriftelijk contact;
  • elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, Skype etc.).

1) Het gaat hier dus alleen om tijd in het kader van het behandelplan. Hieronder valt bijvoorbeeld niet bijpraten, koffiedrinken of het maken van een afspraak met het systeem van de patiënt.

N.B. Een dbc moet altijd directe tijd bevatten. Een initiële dbc bevat bovendien altijd direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar. Daarop zijn enkele uitzonderingen. Zie hiervoor de declaratiebepalingen.

Indirect patiëntgebonden tijd

Dit is tijd die u besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden van indirect patiëntgebonden tijd zijn:

  • het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld een sessie psychotherapie);
  • verslaglegging over de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek).

Indirect patiëntgebonden reistijd

Dit betreft tijd die u besteedt aan het reizen van en naar een patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. U kunt alleen reistijd registreren als deze in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Verschijnt de patiënt niet (no show), dan mag u de reistijd toch registreren.

! Let op: Tijd om binnen de eigen organisatie (AGB-code) de patiënt te bereiken mag u niet registreren als reistijd. Ook niet als uw zorginstelling over meerdere locaties beschikt.

Algemeen indirecte tijd

Deze tijd is wel patiëntgebonden, maar is niet besteed aan een directe behandelactiviteit. Algemeen indirecte tijd registreert u bijvoorbeeld bij een multidisciplinair overleg (zie verder) of de eindverslaglegging van een behandeltraject. Het betreft de activiteiten met code 7.x.

Bepaling directe tijd, indirecte (reis)tijd of algemeen indirecte tijd

Multidisciplinair overleg (interne patiëntbespreking)
Tijdens een multidisciplinair overleg (mdo) bespreken meerdere behandelaren binnen de instelling meerdere patiënten. Alle behandelaren verdelen de totale duur van het mdo over de dbc’s van de tijdens het mdo besproken patiënten. Voorbeeld: in een mdo met drie behandelaren komen zes patiënten aan bod. Het mdo duurt 60 minuten. De drie behandelaren verdelen elk het door hen bestede uur mdo over alle zes besproken patiënten.

Afdrukken