DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verrichtingen registreren: wat?

Electroconvulsietherapie

De vergoeding van de behandeltijd dekt niet alle kosten van ect. Daarom registreert u de bestede tijd (op de activiteit Electroconvulsietherapie) én het aantal behandelingen ect.

Aan de verrichting ect zijn de volgende kosten toegerekend: materiële kosten (zoals afschrijving, onderhoud van ect-apparatuur en overige materialen), loonkosten van behandelaren die niet op de dbc-beroepentabel staan (zoals de anesthesist, anesthesieverpleegkundige en verkoever-verpleegkundige) en de tijd die een patiënt na de behandeling doorbrengt op de verkoeverkamer.

Ambulante verstrekking van methadon

De vergoeding van de behandeltijd dekt niet alle kosten verstrekking van methadon aan ambulante patiënten. Daarom registreert u naast de tijd (activiteit Farmacotherapie) ook de verrichting Ambulante methadon. U registreert het aantal verstrekkingen. Dit is één verrichting per maand, ongeacht de hoeveelheid methadon en frequentie van de verstrekkingen.

! Let op: Klinische verstrekking van methadon kunt u niet registeren: de kosten daarvan zijn versleuteld in de verblijfsdagen.

Toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist

De toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist kunt u alleen declareren voor zorg aan patiënten met een auditieve beperking, waarvoor de inzet van een tolk gebarentaal/ communicatiespecialist nodig is. U brengt deze toeslag altijd samen met een dbc voor behandeling in rekening.Per dbc kunt u deze toeslag één keer in rekening brengen.

Toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma

Deze toeslag is voor zorg aan patiënten met ernstige verstoring in het psychisch, sociaal en somatisch functioneren, veroorzaakt door oorlog of oorlogsgerelateerde vervolging of geweld. Bovengemiddeld weekendverlof is voor het succesvol afronden van de behandeling noodzakelijk. Er is een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar nodig. U kunt de toeslag alleen in rekening brengen met de deelprestatie verblijf D. 

Voorbereiding zorgmachtiging

U registreert deze overige deelprestatie als de geneesheer-directeur het verzoek krijgt van de Officier van Justitie om een aanvraag voor een zorgmachtiging voor te bereiden in het kader van de Wet verplichte ggz. U mag deze prestatie niet gebruiken voor een crisismaatregel.

Afdrukken