Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Informatiebepalingen

Op de factuur staat in ieder geval de volgende informatie:

Dbc-traject start- en einddatum

Bij initiële dbc's is dit de datum van de eerste patiëntgebonden activiteit (direct of indirect) door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie.

U sluit de dbc zodra de laatste patiëntgebonden activiteit (direct of indirect) is geleverd.

Declaratiecode

Zescijferige code op basis van de prestatiecode. Aan elke declaratiecode is een tarief gekoppeld. Meerdere prestatiecodes kunnen afleiden naar dezelfde declaratiecode.

Gedeclareerd tarief

Afgerond op twee decimalen.

AGB-code

De AGB-zorgverlenerscode of instellingscode en - indien van toepassing - de AGB-praktijkcode.

Als de regiebehandelaar tijdens de behandeling een andere is dan tijdens de diagnose, dan vermeldt u ook de AGB-code en beroep van de tweede regiebehandelaar.

Directe en indirecte tijd

Bestede tijd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie:

 1. directe en indirecte tijd van de regiebehandelaar(s);
 2. directe en indirecte tijd én beroep van iedere medebehandelaar;
 3. de optelsom van 1 en 2.

Type verwijzer

Dit betreft:

 1. verwezen door de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts);
 2. verwezen door een (andere) aanbieder van ggz of medisch-specialistische zorg;
 3. verwezen door crisiszorg of spoedeisende hulp;
 4. eigen patiënt (bijvoorbeeld vervolg-dbc);
 5. verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld bij verwijzing naar crisiszorg, buitenlandse zorgaanbieder);
 6. zelfverwijzer;
 7. bemoeizorg.

AGB-code van de verwijzer

Bij een verwijzer onder 1 tot en met 4 van het vorige punt moet op de factuur de AGB-code van de zorgverlener op persoonsniveau staan.

Dagbesteding

Activiteitencode en aantal uren dagbesteding per dbc.

Dbc-prestatiecode

De dbc-prestatiecode is een afgeleide van de gevalideerde dbc-dataset en kent 4x3=12 alfanumerieke posities in onderstaande volgorde:

 • zorgtype
 • diagnoseclassificatie
 • zorgvraagzwaarte
 • productgroep voor behandeling

De diagnose-informatie beperkt zich tot de 14 diagnosehoofdgroepen in de langdurende of intensieve behandelgroepen. Voor ‘diagnostiek’, ‘crisis’ en ‘kortdurend’ is vermelding van diagnose-informatie en zorgvraagzwaarte op de factuur niet toegestaan. Ook mag uit de factuur niet blijken dat er sprake is van een rechterlijke uitspraak.

Zorgvraagzwaarte-indicator

Als u kosten via VECOZO in rekening brengt bij een zorgverzekeraar, neemt u de zorgvraagzwaarte op in de dbc-prestatiecode. U verstrekt dan alle vereiste declaratiegegevens via VECOZO aan de zorgverzekeraar, met inachtneming van artikel 7.2a en 7.2b van de Regeling zorgverzekering. Verdere verwerking van de zorgvraagzwaarte gebeurt volgens deze regeling. Brengt u de kosten niet via VECOZO in rekening, dan is de zorgvraagzwaarte op de factuur ‘000’.

Als de patiënt met u een privacyverklaring heeft ondertekend, is de zorgvraagzwaarte op de factuur ‘999’, onafhankelijk of u de kosten al dan niet via VECOZO in rekening brengt.

Deelprestaties

De volgende deelprestaties zijn mogelijk:

Deelprestaties verblijf:

 • verblijf met overnachting: deelprestatie A t/m H en vmr;
 • verblijf zonder overnachting;

Overige deelprestaties:

 • voorbereiding zorgmachtiging;
 • electroconvulsietherapie;
 • ambulante methadonverstrekking;
 • toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma;
 • toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist.

Alle deelprestaties brengt u altijd met een productgroep voor behandeling in rekening. Op de factuur staat welke deelprestaties op welke datum geleverd zijn.

Lekenomschrijving

Als u aan de patiënt factureert, voegt u op de factuur een lekenomschrijving van de geleverde zorg toe.