Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Samenloop andere bekostigingen

Overgang Zvw naar Wlz

Tot en met 1095 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling valt onder de Zvw. Daarna gaat de patiënt over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Een onderbreking van maximaal 30 dagen wordt niet als onderbreking gezien, maar telt ook niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee. In de Regeling gespecialiseerde ggz leest u hier meer over.

Samenloop Zvw en Wlz

Een patiënt in een Wlz-instelling kan daarnaast ook ggz-zorg vanuit de Zvw krijgen. De stoornis mag dan niet samenhangen met de beperking waarvoor de Wlz-indicatie is afgegeven. Ook mag integrale behandeling niet nodig zijn.

Samenloop met forensische zorg

U kunt  een dbc voor gespecialiseerde ggz declareren naast een dbbc voor forensische zorg. Geestelijke gezondheidszorg die niet in het vonnis van de rechter staat, valt onder de Zvw.

Samenloop dbc, zzp-ggz en ozp binnen Zvw

 • Intramurale patiënt (verblijf)
  Na 365 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling sluit u intramurale dbc's en eventuele ambulante dbc's af.

  Het is wel mogelijk om een ggz-dbc of een zzp-ggz b geopend te hebben naast een dbc voor medisch-specialistische zorg.
 • Extramurale patiënt (ambulant)
  U mag de binnen de gespecialiseerde ggz toegestane ozp’s declareren naast een extramurale dbc. Vanaf 2020 zijn de ozp's eerstelijnsdiagnostiek verwerkt in de dbc-tarieven. Deze ozp's kunt u dus niet meer apart declareren.
 • Onderlinge dienstverlening
  Als u een deel van de zorg uitbesteedt, blijft u daar wel verantwoordelijk voor. Dit geldt ook voor overige zorgproducten (ozp's). De uitvoerende zorgaanbieder kan de ozp in rekening brengen bij de opdrachtgever, patiënt of zorgverzekeraar.