DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2021

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis-dbc binnen en buiten budget

Vanaf 2020 is de bekostiging van acute psychiatrische hulpverlening anders geregeld. Deze nieuwe bekostiging biedt een beter passende vergoeding voor de 24/7 beschikbaarheid van acute psychiatrische hulpverlening in bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden. Op deze pagina geven wij de hoofdlijnen weer.

Crisis-dbc's binnen regioplan

Nederland is verdeeld in 28 regio's. Zorgaanbieders werken in elke regio een regioplan uit voor de acute psychiatrsiche hulpverlening. In elk plan is één zorgaanbieder budgethouder voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie kalenderdagen. Deze budgethouder maakt met de representerende zorgverzekeraar(s) budgetafspraken. Van de NZa krijgt de budgethouder een tariefbeschikking met het recht om specifieke prestaties te declareren: de crisis-dbc's binnen budget. Zo nodig krijgt de budgethouder uit het budget ook extra vergoeding voor de beschikbaarheid. Ook de andere zorgaanbieders in het regioplan kunnen namens de budgethouder crisis-dbc's binnen budget declareren. Eventuele volgende crisis-dbc's vallen overigens buiten het budget.

Crisis-dbc's buiten regioplan

Is er in uw regio geen individuele tariefbeschikking, of bent u als zorgaanbieder geen onderdeel van de afspraken in het regioplan, dan kunt u dus geen crisis-dbc's binnen budget openen. U opent dan voor de patiënt in crisis meteen een crisis-dbc buiten budget.

Regelgeving en tarieven

Voor crisis-dbc's buiten budget stelt de NZa maximumtarieven vast. De bijbehorende regelgeving staat in de Nadere regel gespecialiseerde ggz. Voor de crisis-dbc's binnen budget gelden de tarieven in de individuele tariefbeschikking. De regelgeving voor deze dbc's staat in de Nadere regel Informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening. De regelgevingen komen op het gebied van registratie overigens grotendeels overeen. 

Afdrukken